دخـتــرے بـاکفــشــ هـاے آلــ-اســتار !

غریبــــ کشــــ!!!

آבم هایی هســــ ـتنـב که فکر میکنـــטּ مارפּ خـــر کرבטּ..

عیــب نــבاره بزار به همـــــوטּبهــפּنـــ هم کــ شــבه گاهــــ ےفکر کنــטּ..|| |hanixx|

 

בلم בرב میکنــב...

  خـآم بـــפּבنند.....

                خــیـآل هــــآیـی کـــﮧ بــﮧ خــ ـــــפּرבم בآבه بـــפּב ـــے...

 

 

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

|| |hanixx|

       اینــــــقدر صــدای گـ ـ ـاو در نیـــار .....

   منـــو تو خیــلی وقتــــه که دیگه "مـ ــ ـا"نیســتیم...!!

 

 

 

|| |hanixx|

 

اولیـــــــــــــــن احســــ ــ ـ  ـ ـــــــــــاس مـــــــــــادرم نســـــ ــ ـ ــبــت به مــــــــــن:

                                         تـــــــــــــــــــــــــــهــ ـ ـوووووو بــــــود..

ازبـــــــــــ ـــــــــقیـــه هیــــــــــــــــــــــــــــچ انتـ ـ ـ ـ ــــظـــــــــــــــــــــاری نـــ ـــ ــدارم!

 

 

 

 

 

|| |hanixx|

مـــ ـــ ــن بــــه هـــــ ــ ـیچ دردی نمــــ ـــــیخــــورم 

.

.

.

این دردهــــاهســـتند ک چــــ ــپ و راســـ ــت

به مــــــــــن میخـــــــــ ــورند!|| |hanixx|

 آشـ ـ ـ ـ ــ ــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــ ــ ـــ ـق.......

     از ایـــــــن بـــه بــــــــــــــعد ایـــــــن گـــــــــــــــــــــــونــــــــه بــــــــــــــــــــنویـــسیــــــد

چــــــون همیشــــــــ ـــ ــــــــــه ســـــرش کـــــلاه میــــــــــــــ ــــــ ــ ــــــــــــــرود.......

 

|| |hanixx|

می دونــــــــی بازیــــــه روزگــــــــار چــــــــــیـــه؟

      این کـــــــــه من قایـــ ــ ـم شـــ ـــم وتو چــــــشم بـــــزاری

            بعــــــد تو یــــــــ کی دیــــــــــــــــگه رو پیدا کــــــــ ـــــــ ـــــنی

 

 

 


 

|| |hanixx|

 

+پ.ن1:امروز امــتـــحان نـــیـــــمــــتـــــرــــمـــــامــــــــون تـــمــومیــــــــد!!

+پ.ن2:دوستـــم هانــــیه(بغل دستی فیزیکم)نفــــر اول ربوتـــیک جهانی شده  امروز از دبی اومد!!

+پ.ن3:به هوای روز معلم کلاـــســاموـــنو بردــــیم رو هوا عاــــلی بـــــود!!

|| |hanixx|

درد دارد....

!!وقـــ ــتـــی چــــ ــیــ ـزی را کـــ ـسـر میــ ـکنــ ـی

کـــ ــه با وجـــــودت جــ ــ ــمـــع بسـتـه ای !!

 

|| |hanixx|

دیـــــ ـر بــــ ــاریـــــدی بــــــاران

دیـــ ــ ــر...

من مــــدت هاســـ ـت در حــــجـــم نبودن کســـ ــی

خشـــــ ــکیدم......!!

 

 

|| |hanixx|

ســــ ــ ــهراب

گـــفــــــته بــــودی قــایــــ ـقی خـــواهــم ســـاخـ ــت

 دور خــ ــواهم شـــ ــداز ایــن شـــهر غــ ــریــب

 قایـــــ ـــقــت جــــ ــادارد

 منـــــ ـــ ــم از اهـــــل زمــــ ــین دلـــــگیــــــ ـــرم

 

|| |hanixx|

میـــــــبینــــ ــــ ــی چه زمـــانـــــ ــه ایســــــت!!!

دیــــــگر نانواهـــــــم جـــــــــــوش شــــــیریـــــن میــــزنــد

بیــــــــچــــاره فرهــــ ـــ ـــاد!!!

|| |hanixx|

+پ.ن۱:امروز پــدر وجدی(معلم کامپیوترمون)رو در اُوردیــم خیـلی حال داد!!!!

+پ.ن۲:شانــسم نـداریم آخه امروز هرکـاری میکــردیم لــو میـرفتیـم!!

+پ.ن۳:دیـروز و عشــقه چه بــــارون باحــــــالی بـــودا!!!

 

|| |hanixx|

روی هر شـــــــانه ســ  ــری وقــت وداع میـــگرید

ســر من وقـــت وداع گوشــه ی دیــوارگریــست!!

 

|| |hanixx|

 بـــــاران هـــمیشه مـــــیبـــ ــارد

 امــا مـــردم ســـ ــتاره هارا

بیـــ ــ ــشتــر دوســــت دارنــد

نـــامردیـــــســت...!!!

 آن هـــمه اشـــک را

بـــه یــــک چــ ـــشمک فروخـــــتنـــ ــد!!!

|| |hanixx|

 

گاهــــــی هیـ ـــچـــــــکس را نــــداشــتـــ ــ ــه بـــاشـــــی بــهتــر اســ ــ ـت

داشــــتــ ــن بعضـــــی ها تنـــــــها تـــرت میـــــکند!!

 

 

 

|| |hanixx|

سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم

 کــ ــه دیــدم مترسکـــــ

بـه کــلاغ میــ ــگویــد:

هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزن

فقـــط تنهــام نــذار!!

|| |hanixx|